ALZIRA PLENO NÚMERO 6

En compliment del que es disposa en l’article 46 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i en l’article 78.1 i concordants del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, vos convoque a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, que se celebrarà de forma telemàtica d’acord amb el que estableix l’article 46.3 de la referida Llei 7/1985, el pròxim dimecres dia 29 de juliol de 2020, a les 19 hores, per tractar el següent: PLENO NÚMERO 6

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46 y concordantes de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 78.1 y concordantes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, le convoco a la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento, que se celebrará de forma telemática de acuerdo con lo que establece el artículo 46.3 de la referida Ley 7/1985, el próximo miércoles día 29 de julio de 2020, a las 19 horas, para tratar el siguiente:
ORDE DEL DIA ORDEN DEL DÍA

 1. Lectura del manifest de condemna per les morts produïdes com a conseqüència de la violència de gènere. 1. Lectura del manifiesto de condena por las muertes producidas como consecuencia de la violencia de género.
 2. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta anterior del dia 30 de juny de 2020. 2. Lectura y aprobación del borrador del acta anterior del día 30 de junio de 2020.
 3. Dació de compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i dels decrets de l’Alcaldia dictats des de l’última sessió plenària. 3. Dación de cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local y de los decretos de la Alcaldía dictados desde la última sesión plenaria.
  CULTURA CULTURA
 4. Exp. 5842/2019. Recurs de reposició interposat per Raquel Sales Alemany, en representació de Mobiliario Moderno Sales Solaz SL, per exclusió del nom de carrer Tribunal Constitucional del nomenclàtor de les vies públiques de la ciutat. 4. Exp. 5842/2019. Recurso de reposición interpuesto por Raquel Sales Alemany, en representación de Mobiliario Moderno Sales Solaz SL, por exclusión del nombre de calle Tribunal Constitucional del nomenclátor de las vías públicas de la ciudad.
 5. Exp. 2489/2020. Conveni de col·laboració entre Turisme Comunitat Valenciana i l’Ajuntament d’Alzira per al desenvolupament del Programa Tourist Info, a través del manteniment i actualització en esta xarxa de les oficines d’informació turística del municipi. 5. Exp. 2489/2020. Convenio de colaboración entre Turisme Comunitat Valenciana i el Ajuntament d’Alzira para el desarrollo del Programa Tourist Info, a través del mantenimiento y actualización en esta red de las oficinas de información turística del municipio.
 6. Exp. 3551/2020. Moció del grup polític municipal del Partit Popular, de recordatori del Dia Europeu de les Víctimes de l’Estalinisme i el Nazisme. 6. Exp. 3551/2020. Moción del grupo político municipal del Partido Popular, de recordatorio del Día Europeo de las Víctimas del Estalinismo y el Nazismo.
 7. Exp. 3562/2020. Moció dels grups polítics municipals de Compromís i PSOE, per la defensa de l’ús del valencià en l’administració pública. 7. Exp. 3562/2020. Moción de los grupos políticos municipales de Compromís y PSOE, por la defensa del uso del valenciano en la administración pública.
  GESTIÓ DEL TERRITORI GESTIÓN DEL TERRITORIO
 8. Exp. 844/2020. Inici de la tramitació urbanística de la modificació puntual del PGOU/2002-PAI 05 Estació Est. 8. Exp. 844/2020. Inicio de la tramitación urbanística de la modificación puntual del PGOU/2002-PAI 05 Estación Este.
 9. Exp. 3488/2020. Aplicació de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge (LOTUP) en relació als allotjaments turístics rurals. 9. Exp. 3488/2020. Aplicación de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP) en relación a los alojamientos turísticos rurales.
 10. Exp. 3527/2020. Moció del grup polític municipal de Vox, de data 22 de juny de 2020, sobre adopció de mesures per a pal·liar les plagues d’animals que assolen els cultius del municipi. 10. Exp. 3527/2020. Moción del grup político municipal de Vox, de fecha 22 de junio de 2020, sobre adopción de medidas para paliar las plagas de animales que asolan los cultivos del municipio.
 11. Exp. 3530/2020. Moció conjunta dels grups municipals de Compromís i PSPV-PSOE, de data 16 de juliol de 2020, sobre la plaga Delottococcus Aberiae o Cotonet de Sud-àfrica. 11. Exp. 3530/2020. Moción conjunta de los grupos municipales de Compromís y PSPV-PSOE, de fecha 16 de julio de 2020, sobre la plaga Delottococcus Aberiae o Cotonet de Sudáfrica.
  INTERVENCIO ÍNTERVENCIÓN
 12. Exp. 3578/2020. Proposta d’Alcaldia per a la participació de les entitats locals en la distribució del Fons de la UE per a la reactivació econòmica dels estats membres. 12. Exp. 3578/2020. Propuesta de Alcaldía para la participación de las entidades locales en la distribución de los Fondos de la UE para la reactivación económica de los estados miembros.
  POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL
 13. Exp. 3536/2020. Moció del grup polític municipal de Vox, de data 9 de juliol de 2020, en defensa de la Guàrdia Civil. 13. Exp. 3536/2020. Moción del grupo político municipal de Vox, de fecha 9 de julio de 2020, en defensa de la Guardia Civil.
  RECAPTACIÓ RECAUDACIÓN
 14. Exp. 3125/2020. Adhesió al conveni de col·laboració entre l’AEAT i la FEMP per a la recaptació en via executiva dels recursos de dret públic de les Entitats Locals. 14. Exp. 3125/2020. Adhesión al convenio de colaboración entre la AEAT y la FEMP para la recaudación en vía ejecutiva de los recursos de derecho público de las Entidades Locales.
  SANITAT SANIDAD
 15. Exp. 3154/18. Acord d’extinció per resolució de mutu acord del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Alzira i el Comité Local de Creu Roja Espanyola a Alzira. 15. Exp. 3154/18. Acuerdo de extinción por resolución de mutuo acuerdo del convenio de colaboración entre el Ajuntament d’Alzira y el Comité Local de Cruz Roja Española en Alzira.
 16. Exp. 3474/20. Moció presentada pel grup polític municipal del Partit Popular, de data 17 de juliol de 2020, sobre funcionament del Departament de Salut Alzira. 16. Exp. 3474/20. Moción presentada por el grupo político municipal del Partido Popular, de fecha 17 de julio de 2020, sobre funcionamiento del Departamento de Salud Alzira.
 17. Exp. 2924/20. Aprovació inicial de l’Ordenança per al control del mosquit tigre amb rellevància per a la salut pública en el municipi d’Alzira. 17. Exp. 2924/20. Aprobación inicial de la Ordenanza para el control del mosquito tigre con relevancia para la salud pública en el municipio de Alzira.
  SECRETARIA SECRETARÍA
 18. Exp. 3541/2020 (S-104/20). Moció del grup polític municipal de Vox, de data 9 de juliol de 2020, sobre la construcció d’un monument en memòria de les víctimes de la Covid-19 i dedicat a tots els que van ajudar a contindre la pandèmia. 18. Exp. 3541/2020. (S-104/20). Moción del grupo político municipal de Vox, de fecha 9 de julio de 2020, sobre la construcción de un monumento en memoria de las víctimas de la Covid-19 y dedicado a todos los que ayudaron a contener la pandemia.
  SERVEIS SOCIALS SERVICIOS SOCIALES
 19. Exp. 3532/2020. Moció del grup polític municipal del Partit Popular, de data 20 de juliol de 2020, sobre el 31 de juliol, Dia Internacional contra el Tràfic de Persones. 19. Exp. 3532/2020. Moción del grupo político municipal del Partido Popular, de fecha 20 de julio de 2020, sobre el 31 de julio, Día Internacional contra la Trata de Personas.
 20. Despatx extraordinari. 20. Despacho extraordinario.
 21. Precs i preguntes. 21. Ruegos y preguntas.
  Atentament,
  Atentamente,

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

https://cultivosalzisan.com/categoria-producto/frutas/
https://cultivosalzisan.com/categoria-producto/frutas/

PUBLICIDAD

espai taronja
espai taronja